imprezy integracyjne Zakopane,offroad Zakopane,quady Zakopane,skutery śnieżne Zakopane
imprezy integrazyjne zakopane offroad zakopane

REGULAMIN

Przed wynajmem pojazdu Klient zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zawartego w umowie, w którym stwierdza, iż najmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu.

1. Wynajmujący zgadza się wynająć, a Najemca przyjmuje na warunkach niniejszego regulaminu i umowy pojazd w dobrym stanie technicznym

2. Wynajem w/w pojazdu zaczyna się i kończy w miejscu wyszczególnionym przez Wynajmującego.

3. Każdy Najemca przechodzi krótkie przeszkolenie w obsłudze i poruszaniu się pojazdami oraz z zakresu zasad zachowania i bezpieczeństwa jazdy.

4. Najemca przed wypożyczeniem sprzętu winien uregulować koszty wynajmu.

5. Najemca powinien posiadać prawo jazdy kat. B oraz wiek, co najmniej 18 lat. Ponadto powinien posiadać dowód osobisty, jako dokument potwierdzający jego tożsamość. Osoby poniżej 18 lat musza mieć zgodę rodziców lub opiekunów. 

6. Pojazd nie może być prowadzony przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz osoby, które nie podpisały stosownej umowy (wyjątek od umowy stanowią dzieci znajdujące się pod opieką osób dorosłych). Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w wyprawach jedynie jako pasażer na jednym quadzie/skuterze śnieżnym z instruktorem.

7. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd Wynajmującemu w stanie niepogorszonym z wyjątkiem normalnego zużycia.

8. Podczas okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest do dbałości o pojazd i przestrzegania instrukcji obsługi. Niezastosowanie się do powyższego czyni Najemcę winnym za każdą szkodę wynikającą z zaniedbania.

9. W przypadku uszkodzenia lub awarii pojazdu Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu własnym staraniem i kosztem. Najemca natychmiast poinformuje o awarii pojazdu i nie będzie go używał, gdy pojazd nie będzie się nadawał do jazdy.

10. Każdy wypadek lub uszkodzenie, utratę lub kradzież pojazdu należy natychmiast zgłosić Wynajmującemu.

11. Najemca bierze na siebie ryzyko dotyczące załamania pogody oraz godzin zapadania zmroku w dniu wynajmu.

12. Najemca bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie przepisów ruchu drogowego i innych obowiązujących praw.

13. W razie zdarzeń losowych typu: zdarzenia drogowe, nagłe niespodziewanego awarie sprzętu, uszkodzenia i wszelkie inne zdarzenia losowe uniemożliwiające spełnienie warunków niniejszego regulaminu oraz umowy (zamówienia), Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi (zamówienia), a Najemcy przysługuje zwrot wpłaconej kwoty bądź zmiana usługi, zaś w przypadku nie wykonania części usługi cena zostaje obniżona proporcjonalnie o część nie wykonaną. Z tego tytułu Najemca nie będzie w przyszłości przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.

14. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy Przedsiębiorstwo Handlowe DELTA 34-512 Witów 149b  (Wynajmującego) w następstwie wypadków, obrażeń i poniesionych szkód powstałych podczas wykonywania usługi.

15. Najemca wyraża zgodę na wykorzystywanie ewentualnych ciekawych ujęć fotograficznych i fragmentów filmu w celach reklamowo – pokazowych firmie Przedsiębiorstwo Handlowe DELTA 34-512 Witów 149b.

16. Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie 2 osoby.

17. Najemca może ponieść odpowiedzialność finansową do pełnej wartości pojazdu w przypadkach:

– prowadzenia pojazdu bez zgody Wynajmującego,

– ucieczki Najemcy z miejsca wypadku,

– pozostawienia pojazdu bez nadzoru,

– pozostawienia kluczyków w pojeździe,

18. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uszkodzenia powstałe w czasie wynajmu pojazdu.

19. Najemca zobowiązuje się zapłacić 250 pln opłaty rezerwacyjnej za rezerwację quadów/skuterów śnieżnych w konkretnym wybranym przez siebie terminie. Opłata jest zaliczna na poczet wynajmu maszyn.

20. Operatorem kart płatniczych PRZELEWY-24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zgodnie ustawą o RODO informuję, że dane kontaktowe , które Państwo wpiszecie w panelu rezerwacyjnym bedą użyte tylko do potwierdzenia rezerwacji wyprawy lub eventu

i natychmiast po jego zakończeniu  zostaną skasowane. Nasza strona posiada certyfikat bezpieczeństwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub emailowy. EwaBarnowska DeltaWitów NIP 736-104-64-64 REGON 491885860 GSM (0048) 604533301 biuro@szkolaquadow.pl